skip menu
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAFELKARNIA

§ 1
Definicja pojęć


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć właścicieli sklepu internetowego działającego na stronie internetowej www.kafelkarnia.pl - tj. Barbarę Kowalczyk i Rafała Rams prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą SYRIUSZ SAUNY s.c. Barbara Kowalczyk, Rafał Rams, z siedzibą w Bielsku- Białej przy ul. Grażyńskiego 53, NIP 5472098405, REGON 241051841 na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.kafelkarnia.pl serwis internetowy, za pośrednictwem którego, Kupujący może kupić produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy,
3. Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w Sklepie internetowym Sprzedawcy,
4. Konsumencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Koszyku - należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu Internetowego, za pomocą której można zobaczyć wybrane przez Kupującego produkty. Koszyk umożliwia Kupującemu ustalenie i modyfikację danych zamówienia, takich jak: ilość produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności, itp.

§ 2
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy, umieszczonej na stronie internetowej www.kafelkarnia.pl
2. Sprzedaż produktów prowadzona jest przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem wzoru formularza zamówienia, znajdującego się na stronie internetowej www.kafelkarnia.pl po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
3. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie, nieodpłatnie- na stronie www.kafelkarnia.pl lub pobrać go w formacie PDF i zapisać na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego.

§ 3
Oferta

1. W ofercie Sklepu internetowego dostępne są produkty nowe, oryginalnie zapakowane. W ofercie Sklepu internetowego mogą znajdować się również produkty poekspozycyjne, które mogą zostać objęte akcją promocyjną. Szczegółowy spis produktów oraz ich ceny, w tym opłaty za transport, dostarczenie oraz ewentualne inne koszty dostępne są na stronie internetowej www.kafelkarnia.pl. Prezentowane w Sklepie produkty (ich zdjęcia, opisy) są starannie przygotowywane i mają jak najbardziej kojarzyć się ze stanem faktycznym oferowanego produktu.
2. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby treść strony internetowej www. kafelkarnia.pl jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane przed zawarciem umowy sprzedaży i przystąpieniem Sprzedawcy do wysyłki towaru tj. w toku procedury składania zamówienia i najpóźniej w chwili wysłania do Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 4
Składanie i przyjmowanie zamówień, proces rejestracji i logowania

1. Kupujący składa zamówienie przez stronę internetową Sprzedawcy www.kafelkarnia.pl, poprzez wybór jednej lub kilku pozycji ze szczegółowego spisu produktów.
2. Możliwość złożenia zamówienia w Sklepie jest uzależniona od rejestracji klienta lub wypełnienia formularza zamówienia. Rejestracja Kupującego oraz wypełnienie formularza zakupu umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu osobowych Klienta oraz historii jego zamówień. Podczas rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest bezpieczny i szyfrowany protokołem https. Kupujący jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
3. Proces logowania Kupującego to proces w którym zarejestrowany Kupujący wprowadza swój login (nazwę użytkownika) oraz hasło jakie ustalił w procesie rejestracji. Proces logowania jest bezpieczny i szyfrowany protokołem https.
4. Kupujący w celu zakupu produktu zbiera wybrane z oferty Sprzedawcy towary do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć produkty, a także przejść do procesu zakupu.
5. Gdy Kupujący skompletował w koszyku swoje produkty, może przejść do procesu zakupu, gdzie precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
6. Kupujący przed akceptacją zamówienia zostanie poinformowany o:
a) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobie porozumiewania się z konsumentem,
b) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie,
c) usługi pocztowe oraz innych kosztach,
7. Po dokonaniu akceptacji zamówienia przez Kupującego, zamówienie jest przekazane do realizacji. Akceptacja polega na naciśnięciu przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
8. Każde prawidłowo złożone zamówienie otrzymuje unikalny, indywidualny kod, pozwalający na identyfikację zamówienia oraz Kupującego.
9. Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny potwierdzający przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę oraz określający ilość i cenę zamawianego produktu oraz koszt i warunki jego dostawy, a także szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera.
10. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych adresowych, ceny, ilości oraz rodzaju zamówionych produktów, a także wyboru formy płatności.
11. Umowa sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania potwierdzenia zamówienia w formie korespondencji e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w procedurze formułowania zamówienia.

§ 5
Realizacja zamówień


1. Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 5 dni roboczych od momentu:
a) potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail przy wyborze opcji płatności: „płatność za pobraniem”,
b) daty zaksięgowania wpłaty na konto Sprzedawcy przy wyborze opcji płatności: „przedpłata przelewem na konto”,
z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 7 niniejszego regulaminu.
2. Opłata za dostawę oraz produkt zawiera usługę wniesienia przesyłki o wadze do 30 kg.
3. Koszt przesyłki zamówionych produktów jest uzależniony od ich gabarytów i wagi i jest ustalany indywidualnie dla każdego Kupującego. Kupujący przed realizacją zamówienia akceptuje ustalony indywidualnie koszt transportu zakupionych produktów.
4. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.
5. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Protokół szkody powinien zawierać:
a) wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,
b) informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,
c) informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności „Nie rzucać”, „Góra dół”,
d) datę i godzinę doręczenia.
6. Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.
7. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 1 z uwagi na brak zamówionego produktów lub zamówionej ilości egzemplarzy w magazynie, Sprzedawca telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie Kupującego o tej okoliczności, proponując inny termin realizacji zamówienia. Kupujący jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia oraz anulowania zamówienia.
8. W przypadku sprzedaży produktów objętych promocją, realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży bądź do upływu terminu promocji, określonego na stronie internetowej www.kafelkarnia.pl
9. Dostawa towarów realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6
Obowiązki Kupujących

Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupujących,
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu,
d) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.

§ 7
Opłaty


1. Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Kupującego ceną sprzedaży poszczególnych produktów jest cena podana w Sklepie internetowym w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
2. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT według stawek określonych odrębnymi przepisami. Cena produktu nie zawiera kosztów dostawy, a także jeśli są oferowane montażu i uruchomienia, które zamieszczone są na stronie www.kafelkarnia.pl lub o których Kupujący zostanie poinformowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez woli związania się umową.
3. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.
4. Przewiduje się następujące formy płatności:
a. płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu, dostawy,
b. przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny produktu, dostawy.
5. Do każdego zakupu dokonanego przez Kupującego dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.
6. W przypadku pojawienia się ograniczeń dotyczących zamawiania bądź akceptowanych sposobów płatności, Konsument zostanie o tym poinformowany najpóźniej na początku składania zamówienia.
7. Sprzedawca wraz z produktem dostarczy posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą produktu. Jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, Sprzedawca załączy instrukcję lub udzieli wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z produktu. Na odwrocie dowodu zakupu znajdują się niezbędne informacje o prawie do reklamacji i pawie odstąpienia.

§ 8
Rękojmia za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną na warunkach określonych w ustawie z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. W przypadku ujawnienia się wady produktu Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, wysyłając e-mail pod adres zamówienia@kafelkarnia.pl, lub telefonicznie a następnie dostarczyć lub przesłać reklamowany produkt na adres do korespondencji: ul. Grażyńskiego 53, 43-300 Bielsko-Biała, wraz z pismem określającym charakter wady oraz pismem zawierającym żądanie usunięcia wady.
4. Zwracany towar, w miarę możliwości, powinien znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, pozwalającym na bezpieczny transport.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
6. Wszelka korespondencja dotycząca zakupionego produktu będzie prowadzona listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany w zamówieniu Kupującego adres e-mail.
7. Jeżeli żądanie Kupującego będzie zasadne, Sprzedawca ponosi wszelkie koszty związane z dostawą naprawionego lub nowego towaru pozbawionego wad do Kupującego.

§ 9
Gwarancja jakości

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w opisie produktu oraz w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
2. Okres gwarancji każdego produktu widnieje w karcie gwarancyjnej.
3. Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.
4. Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
3. W razie odstąpienia od zawartej umowy, konsument zobowiązany jest zwrócić produkt Sprzedającemu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.
4. Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą celem ustalenia szczegółów zwrotu produktu.
5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Kupującego, w tym kosztów najtańszego sposobu dostarczenia sprzedanych produktów Kupującemu. Sprzedawca nie refunduje ani nie ponosi jednak kosztów zwrotu produktów.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności otrzymanych przez Kupującego, do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb oraz w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
9. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który Konsument otrzyma w wiadomości e-mail po wyrażeniu woli związania się umową lub dostarczonym wraz z produktem.
10. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu Konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11
Anulowanie zamówienia, wymagania techniczne systemu teleinformatycznego Kupującego

1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia potwierdzonego w sytuacji, gdy Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność.
2. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przed system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a. system operacyjny: Windows/ Linux, procesor: 1 GHz, Ram: 1GB pamięci RAM,
b. łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
c. w celu prawidłowego działania Sklepu internetowego, przeglądarka internetowa powinna mieć włączoną obsługę 'Cookie', obsługiwać JavaScript oraz DHTML i prawidłowo interpretować style dokumentu (CSS). Zalecamy korzystanie z przeglądarki Firefox 2.0, Opera 9.0, Internet Explorer 7.0 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora to 1024x768 lub więcej,
d. do dokonywania zakupów w sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Kupującego, umożliwiających:
a. zapamiętanie danych logowania Kupującego oraz innych danych z nim związanych,
b. utrzymania sesji Kupującego,
c. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania Sklepu internetowego.
4. Kupujący może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
5. Kupujący ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu internetowego, wysyłając e-mail pod adres zamówienia@kafelkarnia.pl, lub listownie na adres Sprzedawcy.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

§ 12
Dane osobowe

1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia na stronie www.kafelkarnia.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę w jego siedzibie w jego siedzibie w Bielsku- Białej przy ul. Grażyńskiego 53 w celach realizacji zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych i w tym zakresie Sprzedający jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Kupujący posiadają jednocześnie prawo do wglądu do tych danych oraz ich uzupełnienia i poprawienia, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów, w związku ze składanymi przez Kupujących zamówieniami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa udostępnionych przez Kupującego danych osobowych.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym konieczne jest zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cen produktów znajdujących się w ofercie. Zmiana regulaminu oraz cen nie dotyczy zamówień złożonych przez Kupujących przed zmianami.
5. Zmiany regulaminu i cen obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej www.kafelkarnia.pl
6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 marca 2015 roku.